Download de algemene voorwaarden >>

Algemene Voorwaarden Any Dress

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving lessen en workshops
Aanmeldingen voor cursussen en workshops vinden plaats via een bestelling/aanmelding in de webshop. De datum van ontvangst (deze datum is tevens de inschrijfdatum, en wordt bevestigd via e-mail) geldt als inschrijvingsdatum. De aanmelding wordt bevestigd via e-mail.

Artikel 1a: Toelating en selectie
Any Dress bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt de volgorde van aanmelding aangehouden en worden de overige aanmeldingen desgewenst geplaatst op een volgend tijdstip dan wel op een wachtlijst geplaatst.

Artikel 1b: Cursusjaar opleidingen en lange cursussen
Het cursusjaar loopt van de september t/m juni. De vakantie- en feestdagen worden weergegeven op het lesrooster. De door de cursist verzuimde lessen kunnen, mits deze 24 uur van te voren zijn afgemeld, binnen 8 weken na datum worden ingehaald indien het lesrooster dit toelaat. Het al dan niet inhalen van een les behoord tot de eigen verantwoordelijkheid. Niet gevolgde of ingehaalde lessen geven geen recht op restitutie.

Artikel 2: Bedenktijd en annulering en tussentijdse beëindiging
Binnen 14 dagen na de inschrijvingsdatum kan de aanmelding zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de cursus/workshop nog niet van start is gegaan. Deze intrekking dient schriftelijk te geschieden. Na deze bedenktijd van 14 dagen is de cursist tenminste € 25,00 inschrijfgeld verschuldigd.

Annulering of tussentijdse beëindiging dient schriftelijk voor de 1e van de maand kenbaar gemaakt te worden, rekening houdende met een opzegtermijn van 2 maanden.

Kosten voor de annulering van workshops bedragen:
-30 tot 15 dagen voor aanvang van de workshop 25% van het totaalbedrag van de cursus of workshop
-15 tot 7 dagen voor aanvang van de workshop 50% van het totaalbedrag van de cursus of workshop
-7 tot 4 dagen voor aanvang van de workshop 75% van het totaalbedrag van de cursus of workshop
-4 tot 0 dagen voor aanvang van de workshop 100% van het totaalbedrag van de cursus of workshop

Artikel 3: Kosten en betaling
Op het bijgesloten lesprogramma treft u het door u te betalen maandbedrag, incl. BTW. De cursist verplicht zich dit bedrag voor elke 1e dag van de maand over te maken op rekeningnummer NL28INGB0004772498 t.n.v. Ontwerp & Styling Linda de Boer. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 4: Any Shape naaipatronen aanschaffen
Bestelling en directe betaling van genoemde patronen vindt plaats via de webshop. Een bestelling geeft recht op het eenmalig downloaden van het gekozen patroon. Patronen mogen slechts worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. En mogen niet zonder toestemming van Any Dress worden verspreid. Indien blijkt dat de patronen zonder toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt of worden doorverkocht, zal hier een boete op staan van 500 euro, per overtreding.

Aan het vervaardigen van de patronen wordt veel zorg en aandacht besteed. Any Dress is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden die leiden tot het maken van extra kosten.

Artikel 5: Patronenservice en maatwerk
Alle werkzaamheden c.q. afspraken met betrekking tot maatwerk dan wel patronenservice zullen op voorhand worden vastgelegd in een offerte. Na wederzijds akkoord van deze offerte zal er worden overgegaan tot uitvoering van de offerte. Genoemde afspraken zijn vanaf dat moment een onderdeel van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6: Overmacht en aansprakelijkheid
Any Dress behoudt zich het recht voor ingeval van ziekte of onvoorziene omstandigheden van Linda de Boer, de lessen te laten vervallen danwel de oorspronkelijke docent te vervangen. Evenals alle overige werkzaamheden binnen het bedrijf over te dragen aan derden. De klant heeft hierdoor echter geen recht op schadevergoeding.

Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Any Dress beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.

Artikel 7: Rente en kosten
Indien verschuldigde facturen niet worden voldaan ontvangt de klant een herinnering. Indien het gefactureerde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van Any Dress dan is de klant in gebreke en heeft Any Dress het recht de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De incassokosten zijn voor rekening van de cursist. Tevens heeft Any Dress het recht om de cursisten de toegang tot de lessen of workshops te ontzeggen, danwel de werkzaamheden voor desbetreffende klant op te schorten.

Artikel 8: Ontbinding
Any Dress is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 9: Klachtenprocedure
Klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij Any Dress en worden vertrouwelijk behandeld. Binnen veertien dagen ontvangt u een schriftelijke reactie waarin de verdere afhandeling wordt beschreven.