Download de algemene voorwaarden >>

Algemene Voorwaarden Naailessen van Modevakschool Any Dress

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving
Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier of via een bestelling in de webshop.  Nieuwe leerlingen zijn een bedrag van € 25,00 aan inschrijfgeld verschuldigd, met uitzondering voor de inschrijvingen voor de Fast Fashion cursus. Hiervoor ontvangt men een factuur. De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum. De aanmelding wordt bevestigd via e-mail of brief met een kopie van het ontvangen aanmeldingsformulier en het lesrooster.

Artikel 2: Toelating en selectie
Modevakschool Any Dress bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt de volgorde van aanmelding aangehouden en kan de overigen een plaats aangeboden worden op een ander tijdstip, danwel op een wachtlijst worden geplaatst.

Artikel 3: Cursusjaar opleidingen en lange cursussen
De cursus loopt van de september t/m juni. De vakantie- en feestdagen worden weergegeven op het lesrooster. De door de cursist verzuimde lessen kunnen, mits deze 24 uur van te voren zijn afgemeld, indien mogelijk worden ingehaald via het inhaalsysteem tot einde van het seizoen.

Artikel 4: Kosten en betaling
Op het bijgesloten lesprogramma treft u het door u te betalen maandbedrag, incl. BTW. De cursist verplicht zich dit bedrag voor elke 1e dag van de maand over te maken op rekeningnummer NL28INGB0004772498 t.n.v. Ontwerp & Styling Linda de Boer. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 5: Bedenktijd en annulering en tussentijdse beëindiging
Binnen 7 dagen na de inschrijvingsdatum kan de aanmelding zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de cursus nog niet van start is gegaan. Deze intrekking dient schriftelijk te geschieden. Na deze bedenktijd van 7 dagen is de cursist tenminste € 25,00 inschrijfgeld verschuldigd.

Annulering of tussentijdse beëindiging dient schriftelijk voor de 1e van de maand kenbaar gemaakt te worden, rekening houdende met een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 6: Overmacht
Ingeval van ziekte of onvoorziene omstandigheden van Linda de Boer, vervallen de lessen en mogen deze gedurende het cursusjaar worden ingehaald via het aanwezige inhaalsysteem danwel Modevakschool Any Dress behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke docent te vervangen. De cursist heeft geen recht op verdere schadevergoeding.

Artikel 7: Rente en kosten
Indien het verschuldigde cursusgeld niet wordt voldaan dan zal de cursist eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt een aanmaning verstuurd en wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met ten minste € 2,50 administratiekosten.

Indien het in bovenstaande alinea vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van Modevakschool Any Dress dan is de cursist in gebreke en kan Modevakschool Any Dress de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De incassokosten zijn voor rekening van de cursist.  Tevens heeft Modevakschool Any Dress het recht om de cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen.

Artikel 8: Ontbinding
Modevakschool Any Dress is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige ver-plichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 9: Klachtenprocedure
Klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij Modevakschool Any Dress en worden vertrouwelijk behandeld. Binnen veertien dagen ontvangt u een schriftelijke reactie waarin de verdere afhandeling wordt beschreven.

Algemene Voorwaarden Patroontekenlessen van Modevakschool Any Dress

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving
Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier of via een bestelling in de webshop. De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum. De aanmelding wordt bevestigd via e-mail of brief.

Artikel 2: Toelating en selectie
Modevakschool Any Dress bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt de volgorde van aanmelding aangehouden en kan de overigen een plaats aangeboden worden op een ander tijdstip, danwel op een wachtlijst worden geplaatst.

Artikel 3: Cursusjaar opleidingen en lange cursussen
Het cursusseizoen loopt van de september t/m juni De vakantie- en feestdagen worden weergegeven op het lesrooster. De door de cursist verzuimde lessen kunnen helaas niet worden ingehaald. Wel zal men het lesmateriaal ontvangen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Artikel 4: Kosten en betaling
De prijs, incl. BTW,  van een cursusblok wordt weergegeven bij uw bestelling en verschilt per niveau. De cursist verplicht zich dit bedrag voor aanvang van de eerste les of per aanvang van de aangegven termijnen over te maken op rekeningnummer 4772498 t.n.v. Ontwerp & Styling Linda de Boer. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 5: Bedenktijd en annulering en tussentijdse beëindiging
Binnen 7 dagen na de inschrijvingsdatum kan de aanmelding zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de cursus nog niet van start is gegaan. Deze intrekking dient schriftelijk te geschieden. Na deze bedenktijd van 7 dagen is de cursist tenminste € 25,00 verschuldigd.

Artikel 6: Overmacht
Ingeval van ziekte of onvoorziene omstandigheden van Linda de Boer, vervallen de lessen en zal in overleg een nieuwe lesdatum worden vastgesteld, danwel Modevakschool Any Dress behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke docent te vervangen. De cursist heeft geen recht op verdere schadevergoeding.

Artikel 7: Rente en kosten
Indien het verschuldigde cursusgeld niet wordt voldaan dan zal de cursist eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt een aanmaning verstuurd en wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met ten minste € 2,50 administratiekosten.

Indien het in bovenstaande alinea vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van Modevakschool Any Dress dan is de cursist in gebreke en kan Modevakschool Any Dress de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De incassokosten zijn voor rekening van de cursist.  Tevens heeft Modevakschool Any Dress het recht om de cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen.

Artikel 8: Ontbinding
Modevakschool Any Dress is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige ver-plichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 9: Klachtenprocedure
Klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij Modevakschool Any Dress en worden vertrouwelijk behandeld. Binnen veertien dagen ontvangt u een schriftelijke reactie waarin de verdere afhandeling wordt beschreven.

Algemene Voorwaarden Masterclass van Modevakschool Any Dress

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving
Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier of via een bestelling in de webshop. De aanmelding wordt bevestigd via e-mail of brief met een kopie van het ontvangen aanmeldingsformulier en het lesrooster.

Artikel 2: Toelating en selectie
Modevakschool Any Dress bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt de volgorde van aanmelding aangehouden en kan de overigen een plaats aangeboden worden op een ander tijdstip, danwel op een wachtlijst worden geplaatst.

Artikel 3: Cursusjaar opleidingen en lange cursussen
De cursus bestaat uit 20 lesdagen lopende van januari t/m juni en september t/m december of van september t/m juni.  Je ontvangt hiervoor een lesrooster. De vakantie- en feestdagen worden uitgeroosterd. De door de cursist verzuimde lessen kunnen, mits deze 24 uur van te voren zijn afgemeld,indien mogelijk worden ingehaald via het inhaalsysteem tot einde van het seizoen.

Artikel 4: Kosten en betaling
Bij de Masterclass wordt het door jou te betalen bedrag, incl. BTW per maand gefactureerd, mits je besluit het bedrag in 1 keer te voldoen.  De cursist verplicht zich dit bedrag voor elke 1e dag van de maand over te maken op rekeningnummer NL28INGB0004772498 t.n.v. Ontwerp & Styling Linda de Boer. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 5: Bedenktijd en annulering en tussentijdse beëindiging
Binnen 7 dagen na de inschrijvingsdatum kan de aanmelding zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de cursus nog niet van start is gegaan. Deze intrekking dient schriftelijk te geschieden.

Annulering of tussentijdse beëindiging dient schriftelijk voor de 1e van de maand kenbaar gemaakt te worden, en weerhoudt de cursist er niet van het volledige lesbedrag te voldoen.

Artikel 6: Overmacht
Ingeval van ziekte of onvoorziene omstandigheden van Linda de Boer, vervallen de lessen en mogen deze gedurende het cursusjaar worden ingehaald via het aanwezige inhaalsysteem danwel Modevakschool Any Dress behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke docent te vervangen. De cursist heeft geen recht op verdere schadevergoeding.

Artikel 7: Rente en kosten
Indien het verschuldigde cursusgeld niet wordt voldaan dan zal de cursist eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt een aanmaning verstuurd. Indien het in bovenstaande alinea vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van Modevakschool Any Dress dan is de cursist in gebreke en kan Modevakschool Any Dress de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De
incassokosten zijn voor rekening van de cursist. Tevens heeft Modevakschool Any Dress het recht om de cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen.

Artikel 8: Ontbinding
Modevakschool Any Dress is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 9: Klachtenprocedure
Klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij Modevakschool Any Dress en worden vertrouwelijk behandeld. Binnen veertien dagen ontvangt u een schriftelijke reactie waarin de verdere afhandeling wordt beschreven.