Download de Algemene Voorwaarden & Privacy verklaring >>

Laatst aangepast: november ‘20

Algemene Voorwaarden Any Dress

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving lessen en workshops
Aanmeldingen voor cursussen en workshops vinden plaats via een bestelling in de webshop. De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum. De aanmelding wordt bevestigd via e-mail.

Artikel 1.1: Toelating en selectie
Any Dress bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt de volgorde van aanmelding aangehouden en kan de overigen een plaats aangeboden worden op een ander tijdstip, dan wel op een wachtlijst worden geplaatst.

Artikel 1.2: Cursusjaar opleidingen en lange cursussen
Het cursusjaar loopt uiterlijk van de september t/m juli. De vakantie- en feestdagen worden weergegeven op het lesrooster. De door de cursist verzuimde lessen kunnen, mits deze 24 uur van te voren zijn afgemeld, kunnen binnen 8 weken na datum worden ingehaald indien het lesrooster dit toelaat. Het al dan niet inhalen van een les behoord tot de eigen verantwoordelijkheid. Niet gevolgde of ingehaalde lessen geven geen recht op restitutie.

Artikel 2: Bedenktijd en annulering en tussentijdse beëindiging
Binnen 7 dagen na de inschrijvingsdatum kan de aanmelding zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de cursus/workshop nog niet van start is gegaan. Deze intrekking dient schriftelijk te geschieden. Na deze bedenktijd van 7 dagen is de cursist tenminste € 25,00 inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 2.1: Annulering naailessen of patroontekenlessen
Annulering of tussentijdse beëindiging van een cursus dient schriftelijk voor de 1e van de maand kenbaar gemaakt te worden, rekening houdende met een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 2.2: Kosten voor de annulering van workshops bedragen
-30 tot 15 dagen voor aanvang van de workshop 25% van het workshopbedrag
-15 tot 7 dagen voor aanvang van de workshop 50% van het workshopbedrag
-7 tot 4 dagen voor aanvang van de workshop 75% van het workshopbedrag
-4 tot 0 dagen voor aanvang van de workshop 100% van het workshopbedrag

Artikel 2.3: Commerciële doeleinden
Ontvangen lesmateriaal en geleerde methoden tijdens de naailessen/patroontekenlessen of workshops mogen slechts worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. En mogen niet zonder toestemming van Any Dress worden verspreid.

Artikel 2.4: Online lessen
Any Dress heeft ten alle tijden het recht om de lessen te veranderen in online lessen als de omstandigheden hierom vragen. Dit geeft geen recht op restitutie.

Artikel 3: Kosten en betaling
Voor alle werkzaamheden van Any Dress zal de klant een factuur ontvangen, welke binnen de gestelde betalingstermijn voldaan dient te worden. Alle facturen zijn voorzien van BTW.

Alle facturen dienen te worden voldaan op rekeningnummer NL28INGB0004772498 t.n.v. Ontwerp & Styling Linda de Boer.

Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 4: Any Shape naaipatronen aanschaffen
Bestelling en directe betaling van genoemde patronen vindt plaats via de webshop. Een bestelling geeft recht op het eenmalig downloaden van het gekozen patroon. Patronen mogen slechts worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. En mogen niet zonder toestemming van Any Dress worden verspreid.

Aan het vervaardigen van de patronen wordt veel zorg en aandacht besteed. Any Dress is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden die leiden tot het maken van extra kosten.

Artikel 5: Maatwerk

Artikel 5.1: Any Shape Maakservice
Bij de Any Shape maakservice kan een keuze worden gemaakt uit een van te voren samengestelde Any Shape collectie. Men kan een keuze maken uit de aanwezige materialen. Eventuele wijzigingen op het basispatroon zullen in het prijsvoorstel worden vastgelegd.

Conform de gemeten maten van de klant zal de jurk worden vervaardigd. Any Dress is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het tussentijds wijzigen van deze maten. Na akkoord van het vastgestelde model en prijs en een aanbetaling van 40% gaat Any Dress aan de slag met het vervaardigen van het gevraagde. Het gevraagde wordt uiterlijk geleverd op de  vastgestelde leverdatum mits voorafgaande of ter plekke de resterende 60% van de factuur is/wordt voldaan.

Artikel 5.2: Any Dress Maatwerk extra
Naar aanleiding van een offertegesprek worden de wensen en mogelijkheden van de opdracht onderzocht. De kosten voor dit offertegesprek bedragen 50 euro, incl. btw. Indien akkoord gegaan wordt met de offerte zal dit bedrag worden verrekend met de factuur.

Naar aanleiding van het offertegesprek wordt een passende offerte gemaakt. Na goedkeuring van deze offerte en een aanbetaling van 40% zal Any Dress aan de slag gaan met het vervaardigen van het gevraagde. Het gevraagde wordt uiterlijk geleverd op de vastgestelde leverdatum mits voorafgaande of ter plekke de resterende 60% van de factuur is/wordt voldaan.

Artikel 6: Patronenservice
Gedurende het proces zal Any Dress haar kennis en kunde gebruiken om de opdrachtgever te adviseren aangaande de lopende zaken. Indien wordt besloten hier van af te wijken behoud Any Dress het recht om op elk gewenst moment de samenwerking te beëindigen.

In geval er fouten ontstaan in het proces dient de opdrachtgever een onderzoek in te stellen naar het ontstaan van de fout om deze in samenspraak met alle betrokken partijen op te lossen. Zodat in toekomstige opdrachten deze fouten worden vermeden alsook om het proces en de communicatie tussen de onderlinge partijen te verbeteren.

Artikel 6.1: Communicatie
Communicatie aangaande de werkzaamheden dienen te verlopen per e-mail of telefonisch contact. Indien werkzaamheden telefonisch worden doorgegeven dient dit bevestigd te worden per e-mail. Communicatie via Whatsapp, Messenger, Facebook of andere sociale netwerken zal niet in behandeling worden genomen.

Artikel 6.2: Proces
Alle te vervaardigen patronen worden vervaardigd naar aanleiding van een aangeleverde dan wel gemaakte werktekening. Echter pas na bespreking, controle en akkoord van de opdrachtgever zal Any Dress aanvangen met het vervaardigen van de patronen.

Alle vervaardigde patronen dienen gemonsterd en doorgepast te worden ter controle van de werkzaamheden en de pasvorm. Het monsteren kan al dan niet door een derde partij of door Any Dress uitgevoerd worden.

 

 

Indien Any Dress niet aanwezig kan/mag zijn bij de doorpassing van de gemonsterde modellen, dan is Any Dress op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door te voeren wijzigingen of fouten die daaruit voortvloeiend ontstaan.

Als Any Dress niet aanwezig kan/mag zijn, dan laat Any Dress het patroon technisch controleren door een externe partij. Voor deze service brengt Any Dress extra kosten in rekening. Hou hierbij ook rekening met een extra doorlooptijd.

Alle patronen worden in de standaard PSD bestandsvorm geleverd. Indien er een andere bestandsvorm gewenst is, kan dit in overleg worden uitgevoerd. Hier zullen echter kosten voor rekening worden gebracht.

Artikel 7: Overmacht en aansprakelijkheid
Any Dress behoudt zich het recht voor ingeval van ziekte of onvoorziene omstandigheden van Linda de Boer, de lessen te laten vervallen dan wel de oorspronkelijke docent te vervangen. Evenals alle overige werkzaamheden binnen het bedrijf over te dragen aan derden. De klant heeft hierdoor echter geen recht op schadevergoeding.

Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Any Dress beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.

Artikel 8: Rente en kosten
Indien verschuldigde facturen niet worden voldaan ontvangt de klant een herinnering. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt een aanmaning verstuurd en wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met ten minste € 2,50 administratiekosten.

Indien het in bovenstaande alinea vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van Any Dress dan is de klant in gebreke en heeft Any Dress het recht de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. De incassokosten zijn voor rekening van de cursist. Tevens heeft Any Dress het recht om  cursisten de toegang tot de lessen of workshops te ontzeggen, dan wel de werkzaamheden voor desbetreffende klant op te schorten.

Artikel 9: Ontbinding
Any Dress is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 10: Klachtenprocedure
Klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij Any Dress en worden vertrouwelijk behandeld. Binnen veertien dagen ontvangt u een schriftelijke reactie waarin de verdere afhandeling wordt beschreven.

Artikel 11: Privacy verklaring

Any Dress, gevestigd aan Korhoenlaan 5, 3136 ST Vlaardingen, Unit 212, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.anydress.nl
Korhoenlaan 5
3136 ST Vlaardingen
Unit 212
06‐28056616

Linda de Boer is de Functionaris Gegevensbescherming van Any Dress Hij/zij is te bereiken via info@anydress.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Any Dress verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
‐ Voor‐ en achternaam
‐ Adresgegevens
‐ Telefoonnummer
‐ E‐mailadres
‐ Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
‐ Locatiegegevens
‐ Gegevens over jouw activiteiten op onze website
‐ Lijst met contactgegevens van de klant via een app
‐ Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anydress.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Any Dress verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
‐ Het afhandelen van jouw betaling
‐ Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
‐ Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
‐ Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
‐ Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
‐ Om goederen en diensten bij je af te leveren
‐ Any Dress verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Any Dress neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of ‐systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Any Dress) tussen zit. Any Dress gebruikt de volgende computerprogramma’s of ‐systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Any Dress bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Alle gegevens welke aan Any Dress worden verstrekt zullen 7 jaar bewaard worden in verband met de Wettelijke verplichting voor bedrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Any Dress verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Any Dress blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

 

Any Dress gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Any Dress gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies‐wat‐zijn‐het‐en‐wat‐doe‐ik‐ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Any Dress en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@anydress.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Any Dress wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact‐met‐de‐autoriteit‐persoonsgegevens/tip‐ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Any Dress neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@anydress.nl

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail