Download de Algemene Voorwaarden & Privacy verklaring >>

Algemene Voorwaarden Any Dress

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving lessen en workshops
Aanmeldingen voor cursussen en workshops vinden plaats via een bestelling/aanmelding in de webshop. De datum van ontvangst (deze datum is tevens de inschrijfdatum, en wordt bevestigd via e-mail) geldt als inschrijvingsdatum. De aanmelding wordt bevestigd via e-mail.

Artikel 1a: Toelating en selectie
Any Dress bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt de volgorde van aanmelding aangehouden en worden de overige aanmeldingen desgewenst geplaatst op een volgend tijdstip dan wel op een wachtlijst geplaatst.

Artikel 1b: Cursusjaar opleidingen en lange cursussen
Het cursusjaar loopt van de september t/m juni. De vakantie- en feestdagen worden weergegeven op het lesrooster. De door de cursist verzuimde lessen kunnen, mits deze 24 uur van te voren zijn afgemeld, binnen 8 weken na datum worden ingehaald indien het lesrooster dit toelaat. Het al dan niet inhalen van een les behoord tot de eigen verantwoordelijkheid. Niet gevolgde of ingehaalde lessen geven geen recht op restitutie.

Artikel 2: Bedenktijd en annulering en tussentijdse beëindiging
Binnen 14 dagen na de inschrijvingsdatum kan de aanmelding zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de cursus/workshop nog niet van start is gegaan. Deze intrekking dient schriftelijk te geschieden. Na deze bedenktijd van 14 dagen is de cursist tenminste € 25,00 inschrijfgeld verschuldigd.

Annulering of tussentijdse beëindiging dient schriftelijk voor de 1e van de maand kenbaar gemaakt te worden, rekening houdende met een opzegtermijn van 2 maanden.

Kosten voor de annulering van workshops bedragen:
-30 tot 15 dagen voor aanvang van de workshop 25% van het totaalbedrag van de cursus of workshop
-15 tot 7 dagen voor aanvang van de workshop 50% van het totaalbedrag van de cursus of workshop
-7 tot 4 dagen voor aanvang van de workshop 75% van het totaalbedrag van de cursus of workshop
-4 tot 0 dagen voor aanvang van de workshop 100% van het totaalbedrag van de cursus of workshop

Artikel 3: Kosten en betaling
Op het bijgesloten lesprogramma treft u het door u te betalen maandbedrag, incl. BTW. De cursist verplicht zich dit bedrag voor elke 1e dag van de maand over te maken op rekeningnummer NL28INGB0004772498 t.n.v. Ontwerp & Styling Linda de Boer. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 4: Any Shape naaipatronen aanschaffen
Bestelling en directe betaling van genoemde patronen vindt plaats via de webshop. Een bestelling geeft recht op het eenmalig downloaden van het gekozen patroon. Patronen mogen slechts worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. En mogen niet zonder toestemming van Any Dress worden verspreid. Indien blijkt dat de patronen zonder toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt of worden doorverkocht, zal hier een boete op staan van 500 euro, per overtreding.

Aan het vervaardigen van de patronen wordt veel zorg en aandacht besteed. Any Dress is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden die leiden tot het maken van extra kosten.

Artikel 5: Patronenservice en maatwerk
Alle werkzaamheden c.q. afspraken met betrekking tot maatwerk dan wel patronenservice zullen op voorhand worden vastgelegd in een offerte. Na wederzijds akkoord van deze offerte zal er worden overgegaan tot uitvoering van de offerte. Genoemde afspraken zijn vanaf dat moment een onderdeel van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6: Overmacht en aansprakelijkheid
Any Dress behoudt zich het recht voor ingeval van ziekte of onvoorziene omstandigheden van Linda de Boer, de lessen te laten vervallen danwel de oorspronkelijke docent te vervangen. Evenals alle overige werkzaamheden binnen het bedrijf over te dragen aan derden. De klant heeft hierdoor echter geen recht op schadevergoeding.

Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Any Dress beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.

Artikel 7: Rente en kosten
Indien verschuldigde facturen niet worden voldaan ontvangt de klant een herinnering. Indien het gefactureerde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van Any Dress dan is de klant in gebreke en heeft Any Dress het recht de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De incassokosten zijn voor rekening van de cursist. Tevens heeft Any Dress het recht om de cursisten de toegang tot de lessen of workshops te ontzeggen, danwel de werkzaamheden voor desbetreffende klant op te schorten.

Artikel 8: Ontbinding
Any Dress is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 9: Klachtenprocedure
Klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij Any Dress en worden vertrouwelijk behandeld. Binnen veertien dagen ontvangt u een schriftelijke reactie waarin de verdere afhandeling wordt beschreven.

Artikel 10: Privacy verklaring

Any Dress, gevestigd aan Korhoenlaan 5, 3136 ST Vlaardingen, Unit 212, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.anydress.nl
Korhoenlaan 5
3136 ST Vlaardingen
Unit 212
06‐28056616

Linda de Boer is de Functionaris Gegevensbescherming van Any Dress Hij/zij is te bereiken via
info@anydress.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Any Dress verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
‐ Voor‐ en achternaam
‐ Adresgegevens
‐ Telefoonnummer
‐ E‐mailadres
‐ Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
‐ Locatiegegevens
‐ Gegevens over jouw activiteiten op onze website
‐ Lijst met contactgegevens van de klant via een app
‐ Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@anydress.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Any Dress verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
‐ Het afhandelen van jouw betaling
‐ Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
‐ Je te kunnen bellen of e‐mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
‐ Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
‐ Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
‐ Om goederen en diensten bij je af te leveren
‐ Any Dress verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Any Dress neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of ‐systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Any Dress) tussen zit. Any Dress gebruikt de volgende computerprogramma’s of ‐
systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Any Dress bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Alle gegevens welke aan Any Dress worden verstrekt zullen 7 jaar bewaard worden in verband met
de Wettelijke verplichting voor bedrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Any Dress verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. Any Dress blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Any Dress gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet
of smartphone. Any Dress gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze
te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op
maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben
we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies‐wat‐zijn‐het‐en‐wat‐
doe‐ik‐ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Any Dress en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@anydress.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Any Dress wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact‐met‐de‐autoriteit‐persoonsgegevens/tip‐ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Any Dress neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@anydress.nl