Menu

Any Dress, gevestigd aan Gerardus Blankenheymstraat 23, 3117 ZA Schiedam, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.anydress.nl
Gerardus Blankenheymstraat 23
3117 ZA Schiedam
06-39374198

Linda de Boer is de Functionaris Gegevensbescherming van Any Dress Hij/zij is te bereiken via
info@anydress.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Any Dress verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
‐ Voor‐ en achternaam
‐ Adresgegevens
‐ Telefoonnummer
‐ E‐mailadres
‐ Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
‐ Locatiegegevens
‐ Gegevens over jouw activiteiten op onze website
‐ Lijst met contactgegevens van de klant via een app
‐ Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@anydress.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Any Dress verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
‐ Het afhandelen van jouw betaling
‐ Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
‐ Je te kunnen bellen of e‐mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
‐ Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
‐ Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
‐ Om goederen en diensten bij je af te leveren
‐ Any Dress verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Any Dress neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of ‐systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Any Dress) tussen zit. Any Dress gebruikt de volgende computerprogramma’s of ‐
systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Any Dress bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Alle gegevens welke aan Any Dress worden verstrekt zullen 7 jaar bewaard worden in verband met
de Wettelijke verplichting voor bedrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Any Dress verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. Any Dress blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Any Dress gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet
of smartphone. Any Dress gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze
te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op
maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben
we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies‐wat‐zijn‐het‐en‐wat‐
doe‐ik‐ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Any Dress en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@anydress.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Any Dress wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact‐met‐de‐autoriteit‐persoonsgegevens/tip‐ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Any Dress neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@anydress.nl